20240320_KunstsammlungNRW_MikeKelley_PK_027_Foto Studio Pramudiya NPI